Hadis Kitapları

Sahih-i İbn Hibbân Zevâidi (2 Cilt)

Orijinal fiyat: 800.00₺.Şu andaki fiyat: 480.00₺.
Nureddin el-Heysemi Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Muhaddislerin altın çağı olan 3. hicri asırda Buharı ile başlayan ve hadislerin sadece sahih olanlarını bir araya getirme çalışmalarının dördüncü halkasında yer alan İbn Hibbân’ın Sahîh’i 7500 sahih hadis içermektedir.8. ve 9. asırlarda yaşayan Heysemî ve talebesi Şeyhülislam İbn Hacer gibi bir grup muhaddis, Kutub-u Sitte dışında mevcut bazı hacimli kaynaklardaki hadislerin tekrarlarını eleyerek bunlardan daha kolay yararlanma imkânı sağlayan farklı tertip ve sunumda çalışmalar yürütmüşler ve neticede dikkat çekici zevâid türü bir takım koleksiyonlar kaleme almışlardır.Heysemî’nin daha önce bu sahada oluşturduğu büyük eseri Mecma’uz-Zevâid, yayınevimiz tarafından 20 cilt halinde neşredilmişti. Müellifin bu hacimli eserinin kapsamı dışında kalan ve «sahih kaynaklar» içinde önemli bir konuma sahip İbn Hibbân’ın Sahîh’inde var olup Buhârî ile Müslim’in Sahîh’lerinde yer almayan «zevaid» hadisler, çok kullanışlı ve detaylı konu başlıkları halinde okuyucuların kullanım ına sunulmuştur.Elinizdeki kitap, Buhârî ile Müslim’in Sahîh’leri dışında sahih hadis kaynağı arayan araştırmacı ve okuyucuların başvuracağı bir koleksiyondur. • 0 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 2 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sünen Dârimî (3 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,200.00₺.Şu andaki fiyat: 720.00₺.
Tercüme: Hüseyin Yıldız İbnu’s-Salâh ve İbn Hacer gibi bazı âlimlerce İbn Mâce yerine Kutub-i sitte üyelerinden biri kabul edilen ve âlimler arasında “Abdullah b. Abdirrahman” adıyla meşhur olmuş Dârimî’nin elinizdeki bu eseri, sünen tarzı kitapların ilklerinden olup Müsned adıyla da bilinmektedir. Diğer taraftan hem fıkıh, hem de raviler konusundaki engin bilgisiyle göz dolduran Dârimî, diğer Altı Kitap imamlarının hocalarındandır. Onun kanalıyla pek çok hadis, Kütüb-i sitte içinde yer almaktadır. Dârimî’nin bazı hadislerin sonunda yer alan ve Tirmizî dışında diğer Altı Kitap yazarlarında görülmeyen fıkhi değerlendirmeleri dikkat çekicidir. İhtiva ettiği hadislerin rivayet değeri olarak üst seviyede olması ve Resûlullah’a (sallallahu aleyhi vesellem) ait merfû hadisleri dışında bazı ana konu başlıklarında sahabe ve tâbiûn kavil ve fetvalarından da bol miktarda içermesi başka bir yönüyle Abdurrezzâk ile İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’lerini de andırmaktadır. Bu eser, çeviride Hüseyin Selîm Esed ed-Dârânî’nin tahkik ettiği nüsha esas alınmak suretiyle, hadislere kaynak gösterme standardı olarak kabul edilmiş Concordance veya diğer adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadisi’n-nebevî çalışmasına uygun hale getirilmiştir. Şöyle ki elinizdeki eserde verilen ana bölüm (kitâb) ile başlık (bâb) numaraları, söz konusu bu başvuru kaynağı ile uyumludur. • 1896 Sayfa • İstanbul • Kitap kağıdı • 3 cilt • Arapça, Türkçe • ISBN: 9786054659463 • 2023 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Muvatta (3 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,200.00₺.Şu andaki fiyat: 720.00₺.
İmam Mâlik Medine âlimlerinin önderi kabul edilen Mâlikî mezhebinin de kurucusu olan İmam Mâlik b. Enes’in, Hicri 2. yüzyılın ortalarında devrin Abbasi halifesi Ebû Câfer el-Mansûr’un tavsiyesi üzerine kaleme aldığı ve hazırlığı yıllar süren Muvatta’ adlı kitabı, müellifine aidiyeti kesin olan ve düzenli bir tertibe sahip ilk hadis kitabıdır.Muvatta’dan sonra yazılmış hadis kitapları, bu eser örnek alınarak hazırlanmıştır.Diğer taraftan İmam Mâlik, o kadar kabul görmüştür ki Muvatta’da geçen hadislerin çoğunluğu Kütüb-i Sitte müelliflerinin eserlerinde yer almıştır. Hadis-i şeriflerin yanı sıra, sahabe ve tâbiûn fetvaları ile birlikte İmam Mâlik’in geniş olarak yer tutan görüşleri, insanların kullanımına sunulan bir fıkıh /ahkâm/ İslam hukuku kitabı işlevi görmüştür. Hatta bu özelliğinden dolayı Abbasi halifeleri Mehdi ile Harun er-Reşid, Muvatta’nın çoğaltılarak İslam coğrafyasının tüm beldelerine hukuki uygulamalarda bir başvuru kaynağı olması için gönderilmesini istemişlerdir.Buhârî’den önceki bir dönemde İmam Şâfiî’nin “yeryüzünde Allah’ın Kitab’ından sonra en sahih kitap”, Abdullah bin Vehb’in de “insanlara en yararlı eser” olarak nitelediği Muvatta’; İbn Abdilberr’in de ifade ettiği gibi içindeki hadislerin şerhi, ricâli, lugat yönünden garîb kelimeleri ve fıkhî açılımları açısından üzerinde âlimlerin en fazla çalışma yaptıkları ve eserler verdikleri yegane başvuru kaynağıdır. • 1632 Sayfa • İstanbul • Kitap kağıdı • 3 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659470 • 2023 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sünen Tirmizî (5 Cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 900.00₺.
Hüseyin Yıldız, Arif Özbek İslam dünyasında yüzyıllardır Sünnet’in dayanakları olan Kutub-i Sitte’nin üyelerinden biri olarak kabul gören ve Câmiu’t-Tirmizî, Sahîhu’t-Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh gibi farklı isimlerle kaynaklarda geçmiş olan elimizdeki bu eser, daha çok Tirmizî’nin Sünen’i adıyla meşhur olmuştur. Sadece ahkâm hadislerini değil, diğer tüm konulara dair hadisleri de ihtiva etmektedir. Tirmizî, Hicri 270 yılında tamamladığı eserini Hicaz, Irak ve Horasan âlimlerinin değerlendirmesine sunmuş ve hepsinin takdirini kazanmıştır. Bu nedenle övünmek için değil, eserine olan güvenini belirtmek için, “Kimin evinde bu kitap bulunursa onun evinde konuşmakta olan Peygamber var demektir” sözüyle kitabın önemini dile getirmiştir. Kimi âlimler, ilmi kabul açısından Tirmizî’nin bu eserinin Sahihayn’dan sonra Ebû Dâvud’un Sünen’inden önce üçüncü sırada yer alması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Tirmizî’nin hadis kabul şartlarında Ebû Dâvûd’dan daha titiz davranması, eserin dinî her konuyu kapsaması gibi özellikleri onu Kütüb-i Sitte’nin üçüncü sırasında görme düşüncesine haklılık kazandırmaktadır. Arapça metin ve altında Türkçe çevirisiyle sunulan ve son bölüm olarak Tirmizî’nin el-İlel eserini de içeren elinizdeki kitapta, hadis araştırması ve akademik kaynak gösterme gibi konularda esas olan Concordance ve Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadîsi’n-nebevî’nin tertibine uygun bir şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Dipnotlarda diğer Kutub-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de verilmiştir. • 3144 Sayfa • İstanbul • Kitap kağıdı • 5 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659449 • 2022 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Mişkâtu’l-Masâbîh (4 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.
el-Hatîbu’t-Tebrîzî Tercüme: Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız İslam coğrafyasının doğusunda, özellikle Pakistan ve Hindistan Müslümanları arasında eski zamanlardan beri oldukça yaygın olarak kullanılmış yegane hadis külliyatı 6300 hadis-i şerif ihtiva eden Mişkâtu’l-Masâbîh’tir. “Mişkât-ı Şerîf” şeklinde kısa isimle de anılan bu eser, Arapça şerhleri yanında başka dillere çevirileri en fazla yapılmış Sünnet-i Seniyye’ye dair bir başvuru kaynağı olma hüviyetine sahiptir. Konu başlıklarına göre düzenlenmiş, içerdiği tekrarsız hadisleri ve fasıllar halindeki benzersiz sunumuyla asırlar boyunca İslam kültüründe gerek medrese, gerekse ilim tâlibi olan halk arasında oldukça kabul görmüştür. Hem ana metin, hem de şerhli olarak Urduca ve İngilizce çevirileri dahi yapılmıştır. • 3136 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 5 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659098 • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

el-Metâlib ul-Aliye (4 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.
İbn Hacer el-Askalânî (öl. 853 H./1449 M.) Heyet Elinizdeki bu kitap, Buhârî ile Müslim’den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned’inde yer alan hadislerin, Kutub-u Sitte’de olmayanlarını (zevâidi) içermektedir. Meşhur hadis hafızı İbn Hacer tarafından konularına göre tertip edilerek bir araya getirilmiş olan ve çok nadir hadisler ihtiva eden bu müsnedler şunlardır:1. Müsned, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî,2. Müsned, el-Hâris b. ebî Usâme,3. Müsned, el-Humeydî,4. Müsned, İbn ebî Ömer el-Adenî,5. Müsned, Müsedded b. Müserhed,6. Müsned, Ahmed b. Menî’7. Müsned, Abd b. Humeyd8. Müsned, Ebû Bekr b. ebî Şeybe(9. Müsned, İshak b. Râhaveyh)(10. Müsned, Ebû Ya’la el-Mevsilî) • 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 5 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2012 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sünen Ebû Dâvud (4 cilt)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.
İslam tarihi boyunca muhaddis ve âlimlerce kabul gören Kutub-u Sitte’nin bir üyesi olarak şöhret bulan Sünen-i Ebû Dâvud, kendi dalındaki hadis kitaplarının ilklerinden olup tertip ve muhteva zenginliği ile bütün İslam coğrafyasında yaygın temel başvuru eserlerinden birisi olmuştur. Meşhur tarihçi ve muhaddis Hatîbu’l-Bağdâdî’ye göre din ilimlerinden içeriği ile benzeri yazılmamış olarak nitelendirilen Sünen, farklı mezheplere mensup ulemânın teveccühünü kazanmıştır. Çeşitli dini alanlarda âlim olan İbnu’l-A’râbî, elinde Mushaf-ı Şerif ile birlikte Ebû Dâvud’un Sünen’i olan kişinin başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağını dile getirmiştir. Ebû Abdillah b. Mende ile Hattâbî’ye göre, 40 anabaşlık altında 5274 rivayetin yer aldığı Sünen’deki hadislerin çoğu, muhaddislerin şartlarınca kabule şayan olarak nitelendirilmiştir. Sünen’in pek çok elyazması nüshası ve baskıları mevcut olup ayrıca şerhleri de yapılmıştır. Arapça metin ve altında Türkçe çevirisi ile sunulan elinizdeki eserde, hadis araştırması ve akademik kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance veya Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadisî’n-nebevî’nin tertibine uygun bir şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Dipnotlarda diğer Kütüb’i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de verilmiştir.

Hadis Kitapları

Sünen İbn Mâce (4 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.
Arif Özbek, Hüseyin Yıldız Hadis tasnifinin altın çağında İran’da Kazvin şehrinde doğup büyümüş bir muhaddis olan İbn Mâce’nin elinizdeki bu kitabı, Kütüb-i Sitte’nin altıncı üyesi olarak kabul edilen bir eser olup, bazı âlimler tarafından babların fıkhî bakımdan güzel sıralanması ve içinde mükerrer rivayetlerin bulunmaması sebebiyle diğer hadis kitaplarından daha kullanışlı görülmüştür. Devrin büyük muhaddislerinden Ebu Zür’a’nın beğenisini de kazanan bu kitap, hicrî 6. veya miladi 12. yüzyılın başlarında İbnu’l-Kayserânî’nin girişimi ile beş temel hadis kaynağı olan Buhârî, Müslim’in Sahih’leri, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin Sünen’leri olan Usûl-i Hamse’ye ilave edilerek bu altı temel kaynak birlikte Kütüb-i Sitte olarak anılmaya başlanmıştır. Bûsîrî’nin Misbâhu’z-zücâce fî zevâ’idi İbn Mâce adıyla Sünen’in üzerine yaptığı tahrîç çalışmasındaki tüm bilgilerin yanısıra çağdaş hadis âlimi Nâsirüddin Elbânî’nin ravi zincirleri hakkındaki hükümleri, Türkçe hadis metninin sonlarında okuyucuya sunulmuştur. Bu eser, Türkiye’de hadislere kaynak gösterme standardı olarak kabul edilmiş Concordance veya diğer adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadisi’n-nebevî çalışmasına uygun hale getirilmiştir. Şöyle ki elinizdeki eserde verilen ana bölüm (kitâb) ile başlık (bâb) numaraları, söz konusu bu başvuru kaynağı ile uyumludur. • 2448 Sayfa • İstanbul • Kitap kağıdı • 4 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659487 • 2023 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (15-16-17-18 CİLTLER)

Orijinal fiyat: 1,600.00₺.Şu andaki fiyat: 960.00₺.
el-Mu’cemu’l-Kebîr Taberânî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız Hadis tedvininin altın çağı olarak bilinen Hicri üçüncü yüzyılda yaptığı uzun süreli ilim seyahati/ hadis rıhleti sırasında binin üzerinde hadis şeyhinden yüzbinlerce hadis-i şerif dinleyip kaydeden Taberânî, geride muhteşem eserler bırakmıştır. Kaleme aldığı üç mu’cem’i ile dikkatleri üzerine çeken Taberânî’nin en muhteşem eseri hiç kuşkusuz bu üçlünün en büyüğü olan el-Mu’cemu’l-Kebîr’idir. Sözlük anlamı olarak Büyük Sahabe Ansiklopedisi olan ve 22 000 civarında hadis-i şerif ihtiva eden bu eserden alıntıları daha önce yayınevi olarak neşrini yaptığımız Heysemî tarafından hazırlanan Mecmauz-zevâid adlı 20 ciltlik çalışmada bol miktarda görmüştük. Bazı sahabi müsnedlerine ait eksik bölümleri dışında çoğunluğu zamanımıza ulaşmış eserin dünya kütüphanelerinde mevcut tüm elyazması nüshaları yardımıyla değerli araştırmacı Hamdî es-Selefî’nin yayım hazırlığı ile neşredilen bu eserin Türkçe çevirisini neşretmeye muvaffak olduk. Hadislerin tahriçleri ve isnâdları hakkındaki değerlendirmeler, dipnotlarda başta Nureddin el-Heysemî’nin Mecmau’z-zevâid’i olmak üzere, İbn Hacer, Münzirî, Bûsîrî gibi âlimlerin yanı sıra çağdaş Elbânî ve Ahmed Muhammed Şâkir’in de değerlendirmelerine yer verilmiştir. Hacim olarak ünlü âlim İmam Ahmed’in Müsned’ine eş değer olan bu değerli hadis koleksiyonu, sahip olduğu binlerce nadir hadis-i şerifleriyle göz doldurmaktadır. • İstanbul • Kitap kağıdı • 15-16-17-18 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659456 • 2023 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Temel Sahih Hadisler (3 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,650.00₺.Şu andaki fiyat: 990.00₺.
TEMEL SAHİH HADİSLER  el-Müsnedu’l-Câmi olarak bilinen ve Kütüb-i Sitte yazarlarına ait 20 kitabın biraraya getirildiği büyük hadis koleksiyondan hazırlanmıştır. Elinizdeki bu eser, Kütüb-i Sitte müelliflerine ait kitapların yanısıra başka bazı müsnedleri de ihtiva eden el-Müsnedü’l-Câmi adıyla neşredilmiş 22 ciltlik bir çalışmadan hazırlanmış olup “Temel Sahih Hadisler” başlığı altında söz konusu koleksiyonda geçen sahih hadisleri içermektedir. Hadislerin harekeli Arapça metinleri ile birlikte konu tertipli olarak verildiği eserde, bir başlık altında her ne kadar daha fazla sayıda sahih hadis mevcut olsa da bunlardan en sahih 2708 tanesi okuyucu için seçilmiştir. el-Müsnedü’l-Câmi ile aynı kaynakları kapsayan elinizdeki bu eserde şu kitaplara yer verilmiştir: İmam Mâlik’in Muvatta’sı, Humeydî, İmam Ahmed ve Abd b. Humeyd’in Müsned’leri, Dârimî’nin Sünen’i, Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’i, yine Buhârî’ye ait Halku ef’âli’l-ibâd, el-Edebu’l-müfred, Ref’ul-yedeyn fis-salât, el-Kırâat halfel-imâm kitapları, Müslim’in el-Câmiu’s-sahîh’i, Ebû Dâvud ile İbn Mâce’nin Sünen’leri, Tirmizî’nin Sünen ya da diğer adıyla el-Câmi’i ve Şemâil kitabı, Nesâî’nin es-Sünenü’l-müctebâ’sı yanısıra Amelu’l-yevm vel-leyle, Fedâilu’l-Kur’ân ile Fedâilu’s-sahâbe kitapları ve son olarak İbn Huzeyme’nin Sahih’i. Mısır menşeli bu çalışmada es-Seyyid Ebu’l-Meâtî en-Nûrî ile Mahmûd Muhammed Halîl’in emeği geçmiş olup 1993 yılında ilk baskısı gerçekleşmiştir.   1728 sayfa İSBN: 978-605-4659-49-4

Hadis Kitapları

Sünen Dârekutnî (3 Cilt)

1,200.00
Dârekutnî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız Hadis rivayetlerinin içerik ve hükümlerindeki farklılıklar,özellikle doğuşu döneminde fıkhi ihtilafların ön önemli nedenlerindendir. Bu rivayetlerin fıkhi ahkâma delil teşkil eden sahihini ortaya çıkarmak için yürütülen önemli çalışmalardan birisi de, hadislerin rivayet zincirlerinde var olan ve delil olmasına engel teşkil eden gizli sebeplerin ortaya çıkarılmasıdır.Elinizdeki Sünen, kendi sınıfında diğer kaynak eserlerden farklı bir özelliğe sahiptir. Aynı kategorideki sünenlere nispetle sadece ibadet ve muamelata dair ahkam hadislerini ihtiva eden bir kaynak olmasının yanı sıra müellifinin bu rivayetlerin barındırdığı gizli zaaf sebeplerini(illetleri) açıklığa kavuşturması ile dikkatleri üzerine çeken bir hadis kaynağıdır.Tirmizî’nin Câmi’i ya da diğer adıyla Sünen’ine benzemekle birlikte ondan farklı olarak illetini ortaya koymak için eserde daha fazla çaba sarf edildiği ve bir hadisin sahip olduğu bir çok rivayet versiyonuna yer verildiği gözlenmektedir.Dârekutnî’nin hadis illetleri konusunda müstakil olarak kaleme aldığı muhteşem eseri de göstermektedir ki, onun problemli hadis rivayetlerine fazlasıyla yer vermesinin nedeni, fıkhi ihtilafların ortadan kaldırılması amacına yönelik bir tutumdur. Bu da müellifin fıkha dair bilgilerinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir ki, bu tutumu ondan sonra gelen zamanın imamı Beyhakî’de daha fazla müşahede etmekteyiz.. • 2080 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 3 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659111 • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Delâilu’n-Nübüvve (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,200.00₺.Şu andaki fiyat: 1,300.00₺.
Beyhakî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız ve Zekeriya Yıldız Sübkî’nin kendi dalında bir eşinin bulunmadığını söylediği ve İbn Kesir’in siyer ve şemail konularında temel kaynak olarak nitelendirdiği elinizde bu kitap, daha önce yayınevimiz tarafından neşirlerini gerçekleştirdiğimiz 10 ciltlik Şuabulîmân ile 20 ciltlik es-Sünenü’l-Kebîr’in değerli müellifi Ahmed bin el-Hüseyn el-Beyhakî’nin ünlü eserlerinden birisidir.Sahasındaki diğer kaynaklardan farklı olarak Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi vesellem) tüm hayatını kronolojik olarak vermesi ilk bakışta insana abartılı bir sunum olarak geliyorsa da tüm siyer malumatı içinde aktarılan metinlerde gözden kaçan detaylarda Resûlullah’ın pek çok mucizesinin geçtiği dikkati çekmektedir ki ortaya çıkan çalışma, bu yönüyle de müellifinin araştırma gücünü ve ilmi dehasını ortaya koymaktadır.Elinizdeki bu kitap, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi vesellem) hayatını kronolojik olarak sunarken siyer âlimleri • 3592 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 5 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659296 • 2017 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sünen-i Müctebâ İmam Nesâî (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,340.00₺.
İmam Nesâî Hüseyin Yıldız Yayınevi olarak 2011 yılında es-Sünenü’l-Kübrâ’sını neşrettiğimiz meşhur İslam âlimi Ebû Abdirrahman Nesâî’nin Kütüb-i Sitte’nin üyelerinden olarak kabul edilen ve hacim olarak ondan daha küçük olan Sünen diğer adıyla es-Sünenü’l-Müctebâ ya da es-Sünenü’l-Müctenâ adlı değerli çalışması, 5758 hadis-i şerif ihtiva etmektedir.Okuyucuların seviye ve ihtiyaçları doğrultusunda eksik olan birkaç kriter göz önünde bulundurularak yayına hazırlanan eser, hadis araştırması ve kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance ya da Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-Nebevî adlı kitabın referans kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Her sayfanın altında o hadisin ana bölümü ve o bölüm içindeki bâb numarası verilmiştir. Bununla birlikte Sünen’in tamamı üzerinde müstakil inceleme ve değerlendirme yapmış olan Elbânî’nin rivayet yollarına dair verdiği hükümlerin yanısıra, dipnotlarda hadisin diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de yapılmıştır. • 2904 Sayfa • İstanbul • Ivory (beyaz şamua) • 5 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659418 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sahih-i Müslim (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,340.00₺.

Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (öl. 261/875).

Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Arif Özbek Yüce Allah’ın Kitab’ından sonra en güvenilir dini kaynaklar sıralamasında Buhari’nin Sahih’inden sonra gelen Sahih-i Müslim, İslam dünyasında çok değer verilen hadis kaynaklarından biridir. Tekrarlardan azami derecede arındırılmış ve rivayet farklılıklarının sonucu değişik metin versiyonlarının sunumu ile dikkat çeken kitap, tekrarsız üçbinin üzerinde hadis-i şerifi akaid, ahkâm, âdâb, tefsir, siyer, menakıb konulu 54 anabaşlık altında okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunmuştur. Tarih boyunca çeşitli âlimlerce şerhleri de yapılan eser, ulemâ ve muhaddislerce sahih kabul edilen merfû hadisleri içermektedir. Müellif tarafından 15 senede oluşturulmuş eserin çeşitli baskıları ve Türkçe çevirileri de yapılmıştır. Hadis araştırması ve akademik kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance veya Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadîsi’n-nebevî’nin tertibine uygun bir şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Dipnotlarda diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de verilmiştir. • 3704 Sayfa • İstanbul • Şamua Kağıt • 5 cilt • Arapça+Türkçe • 9786054659425 • 2020 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Zühd Hadisdeleri Külliyatı (5 Cilt) 🔴 YENİ ÇIKTI 🔴

Orijinal fiyat: 4,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,500.00₺.
Hadisin tasnif döneminde kaleme alınan Zühd başlıklı kitapların biraraya getirildiği bu külliyât, 2. asırla 5. asır zaman aralığında 12 farklı müellif tarafından hazırlanmış 12 kitabı okuyucuya sunmaktadır. Daha önce yayınevimiz tarafından Beyhakî Külliyâtı içinde Kitâbu’z-Zühd ile İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı içinde Zemmü’d-Dünyâ ya da diğer adıyla Kitâbu’z-Zühd’ü neşretmiştik. Elinizdeki bu 5 ciltlik takım eserde ise bu iki kitap dışında kalan Zühd başlıklı şu eserlere yer verdik: 1. Abdullah b. el-Mübârek + Nuaym b. Hammâd 2. Ahmed b. Hanbel 3. İbn Ebî Âsım en-Nebîl 4. Ebû Hâtim er-Râzî 5. Ebû Dâvud es-Sicistânî 6. Esed b. Mûsa 7. Vekî b. el-Cerrâh 8. Hennâd b. es-Serî 9. Câfer b. Muhammed el-Huldî 10. Hatîbu’l-Bağdâdî 11. Muâfâ b. İmrân 12. Ebû Saîd İbnü’l-A’râbî Kağıt kalitesi: Şamua İvory • 2024 tarihli yayın • ISBN: 9786054659500

Hadis Kitapları

Mâ’rifetü’s-Sünen vel-Âsâr (7 Cilt)

Orijinal fiyat: 3,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,800.00₺.
İmam Beyhakî Hüseyin Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Hasan Yıldız Dördüncü asrın eserleriyle göz dolduran Sünnî âlimi Beyhakî’nin şahsına münhasır bir özelliği de, İmam Şâfiî’nin mezhebini ihya etme misyonudur. Bu sahada gösterdiği gayretlerin sonucunda ürettiği eserler, benzeri oluşturulamamış muhteşem eserler olup yüzyıllar boyunca Şâfiî fıkhının delilleri olarak kaynaklık etmiş bulunmaktadır.Ocak Yayıncılık olarak Şuabu’l-îmân kitabı ile başladığımız Beyhakî külliyatına onun en büyük eseri es-Sünenü’l-Kübrâ ile devam edip Delâilu’n-nübüvve’si ile sürdürdüğümüz neşir çalışmalarımızda onun yine hacimli bir eseri olan Ma’rifetü’s-Sünen vel-âsâr adlı yapıtını yayımlamaya muvaffak olabildik.Şâfiî mezhebini ihya etmek gibi bir görev üstlendiği, hatta yeryüzünden İmam Şâfiî’ye ait tüm birikim kaybolsa bile eserleriyle bunu yeniden oluşturabileceği gibi dikkat çekici övgüye mazhar olmuş Beyhakî’nin elinizdeki bu eseri, konularına göre ibadet ve ahkâma dair dini meselelerin İmam Şâfiî’nin görüş ve tercihleri doğrultusunda Kitab ve Sünnetten kaynaklarını ortaya koymaktadır. • 4984 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 7 cilt • Arapça-Türkçe • 9786054659302 • 2018 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Beyhakî Külliyatı (7 Cilt)

Orijinal fiyat: 3,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,800.00₺.
İmam Beyhakî Yıldız Kardeşler Değerli İslâm âlimi İmam Beyhakî’nin tüm eserlerini Türk okuyucusuyla buluşturma projesini öncelikle hacimli olanları neşrederek gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla Şuabu’l-îmân, es-Sünenü’l-kebîr, Delâilu’n-nübüvve ve Ma’rifetü’s-sünen vel-âsâr olarak toplam 42 cilt halinde okuyucuların kullanımına sunduk. Kendinden sonraki ulemanın çalışmalarını kaynak olarak gösterdiği ve İslami ilimlerin hadis, fıkıh ve kelam alanlarında eserler vermiş olan Beyhakî’nin saydıklarımız dışındaki küçük hacimli kitaplarını ise takım halinde neşretmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu büyük külliyatı tam olarak yayınlama imkânına kavuştuk. 7 cilt olarak ortaya çıkan bu çalışma, Beyhakî’nin çeşitli konu ve ilim dallarında kaleme aldığı toplam 16 kitap ve kitapçığını biraraya getirmektedir: İslam inancının temel konuları üzerinde kaleme aldığı biri oldukça hacimli olan altı kitap; İslam’ın ahlâki ve mânevi değerleri konusunda üç kitap; dualar ve faziletler konusunda iki kitap; İmam Şâfiî ve onun mezhebini savunma amacıyla kaleme aldığı biri oldukça hacimli iki kitap; diğer muhtelif konu başlıkları hakkında yazdığı üç kitapçık. • 5768 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 7 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659326 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sahih-i İbn Hibbân (8 cilt)

Orijinal fiyat: 3,200.00₺.Şu andaki fiyat: 1,900.00₺.

Dördüncü Hicri asırda el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn kitabının müellifi ünlü Hâkim en-Nîsâbûrî’nin hadis, fıkıh, lugat ve vaaz alanlarındaki üstün bilgisine işaret ettiği ve Yâkût el-Hamavî’nin ise onu asrın imamı ve allâmesi diye övdüğü İbn Hibbân’ın el-Müsnedü’s-sahîh ale’t-tekâsîm ve’l-envâ’ = es-Sünen = et-Tekâsîm ve’l-envâ’ ve kısaca Sahîh İbn Hibbân adlı eseri, klasik tasnif metotlarından farklı olarak emirler, nehiyler, haberler, mubahlar ve Peygamber’in fiilleri şeklinde beş bölüm halinde düzenlenen ve sahih olanları yanında hasen hadisleri de kapsayan 7500 hadisi ihtiva etmektedir.

İbnü’s-Salâh ve diğer hadis âlimlerinin kanaatine göre sadece sahih hadisleri toplamayı hedef alan kitaplar arasında Buhârî ile Müslim’in ve İbn Huzeyme’nin Sahih’inden sonra dördüncü sırada İbn Hibbân’ın Sahih’i yer almıştır.

Alâu’d-dîn Ali bin Balabân el-Fârisî (öl. 739/1339) tarafından el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn Hibbân adıyla konu başlıklarına göre yeniden düzenlemiştir. el-İhsân,  İbn Balabân’ın Sahîh’i fıkıh konularına göre yeniden düzenlediği bir çalışması olup kısaca Sahîh İbn Hibbân adıyla yayımlanmıştır. İbn Balabân, câmi  türü hadis kitaplarının düzenini dikkate alarak Sahîh’teki hadisleri bir mukaddime ile yirmi üç konu kitabı halinde düzenlemiş, ana konu başlıkları ve fasıllar dışında eserin aslına bir ilavede bulunmamıştır.

Yayınevi olarak daha önce İbn Hibbân’ın bu eserinde geçen ve Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerinde bulunmayan 2674 “zevâid” hadisi-i şerifi  içeren Nûreddin el-Heysemî’nin hazırladığı Mevâridü’z-zam’ân ilâ zevâidi İbni Hibbân adlı kitabının iki cilt olarak çevirisini yayımlamıştık.

Cilt Sayısı 8 cilt                                       sayfa adedi: 5480                                       Ebadı: 16*23,5cm                                        ISBN: 978-605-4659-43-2

Hadis Kitapları

İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı (10 Cilt)

Orijinal fiyat: 4,000.00₺.Şu andaki fiyat: 2,400.00₺.
Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Emevî el-Bağdâdî el-Hanbelî Heyet Hicri 3. asırda Bağdat’ta bir hadis âlimi, sıra dışı bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İbn Ebi’d-Dünyâ adıyla şöhret bulmuş bu zât, sayısı 200’ün üzerine çıkan müstakil kitapçıklar halinde ele aldığı konu başlıklarında önemli bir kısmı başka kaynaklarda geçmeyen hadis-i şeriflerin yanında sahabe, tâbiûn, hikmet sahibi büyük zâtlar ve ilk dönem tasavvuf büyükleri ile şairlerin sözlerini biraya getirmiştir. Sonraki dönem klasik eserlerin çoğuna kaynaklık etmiş bu koleksiyona ait, elyazması olarak günümüze ulaşabilen ve hemen tamamı Arap dünyasında değişik kişilerin eliyle defalarca neşredilmiş olan 57 risalenin Arapça metinleri ile Türkçe çevirilerini sunuyoruz. • 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 10 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

el-Câmi’us-Sağîr min Ahâdîsi’l-Beşîri’n-Nezîr (7 Cilt)

2,600.00
Celâleddîn es-Suyûtî Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Elinizdeki eser, Türk okuyucusunun Celâleyn tefsiri ile tanıdığı meşhur İslam bilgini Celâleddîn es-Suyûtî'nin hadis dalındaki çalışmalarının en meşhurudur. Daha önce kaleme aldığı el-Câmi'ul-Kebîr veya Cem'ul-Cevâmi adlı büyük hadis koleksiyonunda yer alan hadislerin kavli olan bölümünden müellifin yaptığı yaklaşık 11000 hadis seçmesiyle okuyucuya sunulmuştur. Genelde bazıları ezberlenecek derecede kısa olan metinlerden oluşan kitabın orijinalinde hadisler, alfabetik sıra ile verilmiş olup sahih, hasen ve zayıf olmak üzere her türden hadis ihtiva etmektedir. Bu zengin içeriği yanında dikkat çeken bir başka yönü ise, zamanımıza dek ulaşamamış bazı nadir hadis kitaplarından alıntılar yapılmış olmasıdır. Münâvi ve başkaları tarafından şerh edilmiş ve zamanımıza dek pek çok çalışmaya kaynaklık etmiş olan eseri daha kullanışlı bir halde okuyuculara kazandırmak gayesiyle eserin Feydu'l-Kadîr adlı şerhinin konu tertipli son baskısını esas aldık. Kitabın orijinal hadis dizinini ise son cilde ilave ettik. • 4400 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 7 cilt • Arapça+Türkçe • 9786054659074 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Hilyetu’l-Evliyâ ve-Tabakâtu’l-Asfiyâ (12 Cilt) 🔵 (DİJİTAL BASKI) 🔵

3,000.00
 

❗️ KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA ❗️

Bu kitabın Baskı tekniği olarak fotokopi makinesi, elle dikiş

ve ciltleme yapıldığı için matbaa baskısından daha fazla maliyeti vardır. Adetli basımdır.

➡️   Kağıt: İvory   ⬅️

➡️   Sırt: Dikişli   ⬅️

➡️   Kapak: Sert Parlak Selefon   ⬅️

  Ebû Nuaym el-Isbehânî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız Elinizdeki bu kitap; Sahabe döneminden başlamak üzere ilk üç asırda yaşamış; ibadet, zühd,bilgelik, ilim ve tasavvuf kimliği ile sivrilmiş 800’e yakın şahsiyetin biyografilerine dair bilgiler,onların hikmetli sözleri ve yaşamış oldukları ibretlik bazı olaylar ve örnek davranışların(11500) yanı sıra rivayet ettikleri hadisleri (4500) ihtiva etmektedir. Kendi dalında mükemmelve güzel bir kaynak kabul edilen çalışma, daha müellifinin hayatında iken şöhret bulup birkopyası Nisabur’da 400 altına satılmıştır. Hz. Ebû Bekir ile başlayıp üçüncü hicri asra değinyaşamış “Allah dostu” olarak nitelediğimiz bu yıldız şahsiyetler, tabaka denilen kronolojik birsıralama içinde verilmiştir. Bütün bilgiler “isnâd” denilen ravi zincirleri ile “güvenilir” ve“ilimsel” bir metotla sunulmuş olup bu yönüyle sağlam bir başvuru kaynağıdır. Türkçeçevirisinin sunumunda farklı bir yol izlenmiştir. Şöyle ki asıl Arapça nüshasındaki hadis-işerifler, kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması amacıyla, yerlerinden çıkarılıp daha önceHafız Nûreddîn el-Heysemî’nin hazırlamış olduğu “Takrîbu’l-buğye bi-tertibi ehâdîsi’l-Hilye”adlı müstakil bir çalışma içinde “konu” tertipli olarak verilmiştir. • 0 Sayfa • İstanbul • Şamua kağıt • 12 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Taberânî el-Mu’cemu’l-Kebîr (18 CİLT TAMAMLANDI)

Orijinal fiyat: 7,200.00₺.Şu andaki fiyat: 3,240.00₺.
el-Mu'cemu'l-Kebîr Taberânî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız Hadis tedvininin altın çağı olarak bilinen Hicri üçüncü yüzyılda yaptığı uzun süreli ilim seyahati/ hadis rıhleti sırasında binin üzerinde hadis şeyhinden yüzbinlerce hadis-i şerif dinleyip kaydeden Taberânî, geride muhteşem eserler bırakmıştır. Kaleme aldığı üç mu’cem’i ile dikkatleri üzerine çeken Taberânî’nin en muhteşem eseri hiç kuşkusuz bu üçlünün en büyüğü olan el-Mu’cemu’l-Kebîr’idir. Sözlük anlamı olarak Büyük Sahabe Ansiklopedisi olan ve 22 000 civarında hadis-i şerif ihtiva eden bu eserden alıntıları daha önce yayınevi olarak neşrini yaptığımız Heysemî tarafından hazırlanan Mecmauz-zevâid adlı 20 ciltlik çalışmada bol miktarda görmüştük. Bazı sahabi müsnedlerine ait eksik bölümleri dışında çoğunluğu zamanımıza ulaşmış eserin dünya kütüphanelerinde mevcut tüm elyazması nüshaları yardımıyla değerli araştırmacı Hamdî es-Selefî’nin yayım hazırlığı ile neşredilen bu eserin Türkçe çevirisini neşretmeye muvaffak olduk. Hadislerin tahriçleri ve isnâdları hakkındaki değerlendirmeler, dipnotlarda başta Nureddin el-Heysemî’nin Mecmau’z-zevâid’i olmak üzere, İbn Hacer, Münzirî, Bûsîrî gibi âlimlerin yanı sıra çağdaş Elbânî ve Ahmed Muhammed Şâkir’in de değerlendirmelerine yer verilmiştir. Hacim olarak ünlü âlim İmam Ahmed’in Müsned’ine eş değer olan bu değerli hadis koleksiyonu, sahip olduğu binlerce nadir hadis-i şerifleriyle göz doldurmaktadır. • İstanbul • Kitap kağıdı • 18 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659456 • 2023 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Hilyetu’l-Evliyâ ve-Tabakâtu’l-Asfiyâ (12 Cilt) 🔴(MATBAA BASKISI)🔴

Orijinal fiyat: 6,600.00₺.Şu andaki fiyat: 3,300.00₺.
Ebû Nuaym el-Isbehânî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız Elinizdeki bu kitap; Sahabe döneminden başlamak üzere ilk üç asırda yaşamış; ibadet, zühd,bilgelik, ilim ve tasavvuf kimliği ile sivrilmiş 800’e yakın şahsiyetin biyografilerine dair bilgiler,onların hikmetli sözleri ve yaşamış oldukları ibretlik bazı olaylar ve örnek davranışların(11500) yanı sıra rivayet ettikleri hadisleri (4500) ihtiva etmektedir. Kendi dalında mükemmelve güzel bir kaynak kabul edilen çalışma, daha müellifinin hayatında iken şöhret bulup birkopyası Nisabur’da 400 altına satılmıştır. Hz. Ebû Bekir ile başlayıp üçüncü hicri asra değinyaşamış “Allah dostu” olarak nitelediğimiz bu yıldız şahsiyetler, tabaka denilen kronolojik birsıralama içinde verilmiştir. Bütün bilgiler “isnâd” denilen ravi zincirleri ile “güvenilir” ve“ilimsel” bir metotla sunulmuş olup bu yönüyle sağlam bir başvuru kaynağıdır. Türkçeçevirisinin sunumunda farklı bir yol izlenmiştir. Şöyle ki asıl Arapça nüshasındaki hadis-işerifler, kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması amacıyla, yerlerinden çıkarılıp daha önceHafız Nûreddîn el-Heysemî’nin hazırlamış olduğu “Takrîbu’l-buğye bi-tertibi ehâdîsi’l-Hilye”adlı müstakil bir çalışma içinde “konu” tertipli olarak verilmiştir. • 0 Sayfa • İstanbul • Şamua kağıt • 12 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Şuabu’l-İmân (10 Cilt)

4,000.00
İmam Beyhakî Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Ebû Nuaym el-Isbehânî’yi izleyen dönemde es-Sünenu’l-Kübrâ,Şuabu’l-îmân, Ma’rifetu’s-Sünen, Delâlilu’n-Nübüvve gibi dallarındaki en hacimli eserleriyle dikkat çekmiş zamanın en gözde hadis hafızı Beyhakî’nin eserlerine gösterilen bu ilginin nedeni, onun tefsir, kelam, fıkıh, Arap edebiyatı alanlarında otorite sayılacak derecede bir bilgi birikimine sahip olmasıdır. Diğer taraftan; Şâfiî külliyatı bağlamında kaleme aldığı eserleriyle Şâfiî mezhebin iihya ettiği söylenmektedir.İmanın şubelerine dair akaid, ibadet, muamelat, edeb ve ahlâk konulu 77 başlık altında muhaddislerin metodunca elde edebildiği tüm birikimini hadis-i şerifler, sahabe ve tâbiûn sözleri olmak üzere kullanıcıya sunmakla kalmayıp bunların açılımları ve yaptırım gerektiren ahkâmını da ele almakla farklı bir sunum meydana getirmiştir.Halîmî’nin Minhâc adlı kitabının tertibine uygun olarak hazırladığı elinizdeki bu eserde yaklaşık 11000 hadis ve âsârın yer almasının yanı sıra, İslâm dünyasının ilk üç asrında tasavvuf, ibadet, takva ve zühdde zirve yapmış örnek pek çok şahsiyetin söz, fiil ve şiirlerine de yer vermekle çok zengin bir içerik sunmaktadır. Kendinden sonraki yüzlerce esere kaynaklık etmiş bu kültür hazinesini son derece güvenli bir sunum tarzı olan ravi zincirleri (isnâdlar) ile aktarmış olması, bir muhaddis kimliği ile Beyhakî’nin farkını gözler önüne sermektedir. • 5870 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 10 cilt • Arapça Türkçe • • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sahih-i Buhari Şerhi (19 cilt)

Orijinal fiyat: 7,500.00₺.Şu andaki fiyat: 4,500.00₺.
Kastallânî Hüseyin Yıldız Kur’ân-ı Kerim’den sonra İslam dünyası için en güvenilir dini kaynak olarak görülen İmam Buhârî’nin meşhur eseri Sahîh’in pek çok şerhleri yapılmıştır. İbn Hacer’in Fethu’l-bârî’si ile Aynî’nin Umdetu’l-karî’sinden sonra bunlardan en çok kabul görenlerinden birisi 15. yüzyılda yaşamış Tunuslu âlim Ebu’l-Abbâs Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr el-Kastallânî’nin İrşâdu’s-Sârî li-şerhi Sahîhi’l-Buhârî adlı hacimli çalışmasıdır. Siyer konulu el-Mevâhibu’l-ledünniyye ile kıraat konulu Letâifu’l-işârât li-funûni’l-kıra’ât isimli değerli eserlerin de müellifi olan Kastallânî, bu kitabını yazarken en çok Fethu’l-bârî’den faydalanmış, hatta bir bakıma onu özetlemiştir. İrşâdu’s-sârî, mukaddimesi ve Sahîh-i Buhârî’nin nüsha farklarına verdiği önemle diğer şerhlerden farklılık arzetmekle birlikte Sahîh-i Buhârî metnini yediyüzün üzerinde kaynaktan istifade ederek şerh etmiştir. Hadislerin fıkhi açılımları ve içerdikleri hükümler, dört mezheb dikkate alınarak irdelenmiş ve görüşler delilleriyle okuyucuya sunulmuştur. • 5000 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 14 cilt (devam ediyor) • Arapça, Türkçe • 9786054659319 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Mecmau’z-Zevâid ve-Menbau’l-Fevâid (20 Cilt)

Orijinal fiyat: 8,000.00₺.Şu andaki fiyat: 4,800.00₺.
Nûreddîn el-Heysemî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız KUTUB-U SİTTE’DE OLMAYAN 18776 HADİS Zevâid türü hadis kitaplarının en büyüğü olan bu eserde 18776 hadis-i şerif konu başlıklarına göre okuyucuya sunulmuştur. Meşhur ALTI HADİS KİTABI’ında (Kutub-u Sitte’de) olmayan oldukça nadir hadis-i şerifler ihtiva eden bu muhteşem klasik kaynak eser, sınıfındaki en büyük hadis koleksiyonudur. Kitabımızda yer alan ve her biri oldukça hacimli olan bu kaynaklar: Müsned, İmam Ahmed b. Hanbel Müsned = el-Bahru’z-zahhâr, Bezzâr Müsned, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî el-Mu’cemu’l-kebîr, Taberânî el-Mu’cemu’l-evsat, Taberânî el-Mu’cemu’s-sağîr, Taberânî Müsnedu Ebî Saîd, Taberânî Müsnedu Âişe, Taberânî • 13000 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 20 cilt • Arapça+Türkçe • 9759016258 • 2015 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Musannef Abdürrezzâk es-San’ânî (12 Cilt)

4,800.00
Abdürrezzâk es-San Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız İmam Ahmed’in hocası olan Yemenli büyük hadis âlimi Abdürrezzâk’ın bu dev çalışması, kendi sahasında musannef türü kitapların ilklerindendir. İçerdiği sahabe ve tâbiûn rivayetleri nedeniyle sünenlerden farklı bir sunuma sahip olmakla birlikte bu yönüyle, fıkhın (=İslam hukukunun) gelişme dönemini yansıtması açısından çok değerli bir kaynaktır.Yemenli hocası Ma’mer bin Râşid, İbnCüreyc ve meşhur Süfyân-ı Sevrî gibi ünlü âlimlerin rivayet, fetva ve görüşlerini de aktaran muhtevası yanında detaylı konu başlıkları ve sunumu ile yirmibine yakın merfû, mevkûf ve maktû olmak üzere çeşitli türde hadis rivayetini okuyucuya sunmaktadır. 10.cildin yarısı ile 11. ciltte hocası Ma’mer’in meşhur eseri el-Câmi’ yer almıştır ki bu çalışma kendi alanında kaleme alınmış ilk çalışmadır.Kitabın 1970 tarihinde Habibu’r-Rahmân el-A’zamî’nin tahkiki ile yapılmış ilk Arapça baskısına esas olan tek tam elyazması nüshası, İstanbul Murat Molla kütüphanesinde mevcuttur. • 2928 Sayfa • İstanbul • 1. hamur • 12 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659050 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Beyhakî es-Sünenü’l-Kebîr (20 Cilt)

Orijinal fiyat: 8,000.00₺.Şu andaki fiyat: 4,800.00₺.
Beyhakî Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Dördüncü asrın kuşkusuz en mümtaz muhaddisi, kaleme aldığı eserlerin içerikleri ve sunumları ile göz dolduran İmam Ahmed b. el-Hüseyn el-Beyhakî’dir. Şimdiye dek Türkçe’ye Âdab ve Zühd isimli küçük eserleri çevrilmiş bulunan bu efsaneleşmiş hadis otoritesinin yine yayınevimizden çıkan 10 ciltlik imanın şubeleri (açılımlarına) dair Şuabu’l-İmân’ı dışındaki bir eseri olan es-Sünen el-Kebîr’ini okuyucuyla buluşturuyoruz. Yayınevi olarak hadis edebiyatının en temel kaynaklarını hacimlerine bakmaksızın Türkçeleriyle birlikte neşretme imkanı bulduğumuz bu silsilenin önemli bir halkasını oluşturan es-Sünenü’l-Kebîr ya da diğer bilinen adıyla es-Sünenü’l-Kübrâ, muhaddisler camiasının da çok iyi bildiği gibi “sünen” tarzı kitapların zirvesi konumunda en kapsamlı eserdir. Şafiî fıkhının kaynaklarını bir araya getirdiği çeşitli çalışmaları içinde çok büyük bir boşluğu dolduran Beyhakî’nin bu kitabının içeriği, büyük ölçüde ibadet ve ahkâma dair 22000’e yakın hadis ve âsârdan oluşmaktadır ki, hadislerin metinleri arasındaki farklılıklar ve rivayet illetlerine dair malumat ile hadislerin sıhhatlerine dair verdiği hükümler yanında Kutub-i Sitte yazarlarının eserlerine yaptığı tahrîc göndermeleri dikkat çekicidir. İhtiva ettiği hadislerin önemli sayıdaki bir bölümü, başka hadis kaynaklarında geçmediğinden elinizdeki kitap ayrı bir değer taşımaktadır. Eserin detaylı sunum tarzı, müellifinin hadis dışında bilhassa fıkıh alanında da ne kadar maharetli olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca hadis usulünün temel konularına dair rivayetleri bir araya getirdiği el-Medhal adlı tek ciltlik çalışmasını da birinci ciltte sunduk. • 14000 Sayfa • İstanbul • şamua (ivory) • 20 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659135 • 2016-2017 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me’sûr (16 Cilt)

5,000.00
Celâleddîn es-Suyûtî Heyet Eserleriyle zamanımıza dek tüm İslâm âlemine ışık tutarak hizmet vermiş olan İmâm Celâleddîn es-Suyûtî’nin rivayet tefsiri alanındaki bukitabı;* Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kıraatleri hakkında çok detaylı bilgiler;* İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd b. Cübeyr, Katâde gibi ilk müfessirler yanında hadis koleksiyonlarınıntümünde geçen Kur’ân âyetlerinin doğrudan ve dolaylı yorum ve açıklamalarına dair oldukça detaylı rivayetler;* Âyetlerin sebeb-i nüzulleri hakkında ulaşılabilecek tüm rivayetler;* Zamanımıza dek elyazmaları ulaşmamış yazarımızın bu dev eseri oluşturmakta kaynak olarak kullandığı başta İbn Murdeveyh, İbnü’l-Münzir, Abd b. Humeyd ve Firyâbî gibi devasa tefsirlerin yanısıra yine bir kısmı kayıp kitaplar kategorisinde olan onlarca eserden alıntılar mevcuttur.Bu nadir özellikleriyle elinizdeki bu muhteşem eserin rivayet tefsirlerinin zirvesi denilebilecekbir niteliğe sahip olduğunu söylemek gerekir.Dikkat: Kitabın orjinalinde hakkında herhangi bir hadis ve rivayetin bulunmadığı âyetlere yazarımız Suyûtî, mealen de olsa yer vermemiştir. Bu nedenle eksiklik ve atlama gibi durumlar sözkonusu değildir. • 10500 Sayfa • İstanbul • şamua (ivory) • 16 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659050 • 2012 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Hadis Hazinesi (15 cilt)

5,000.00
Ahmed Salih eş-Şâmî Yıldız Kardeşler Elinizdeki bu kitapta Buhârî, Müslim, İbn Huzeyme, İbn Hibbân’ın Sahih’leri, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce, Dârimî’nin Sünen’leri, Mâlik’in Muvattâ’sı, Hâkim’in Müstedrek’i, Diyâu’l-Makdisî’nin Muhtâre’si ve Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde geçen tüm hadisler, tekrarları çıkarılıp rivayet farklılıkları verilmek suretiyle yaklaşık 22000 hadis-i şerif olarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur.Fıkhi konu başlıkları altında sunulan rivayetlerin sıhhat dereceleri de kısaca belirtilmiş, sayısı 5000’e geçen metinlerindeki farklılıklar ve eklemelere dikkat çekilmiştir.Daha önce yayımladığımız Cem’ul-Fevâid adlı klasik başvuru kaynağının iki katından fazla içeriğe sahip olan bu çalışma, adı geçen eserlerin tümünü “eksiksiz” ve “tekrarsız” olarak okucuya sunmak amacıyla hazırlanmıştır. • 7000 Sayfa • İstanbul • 1. Hamur Şamua • 15 cilt • Arapça-Türkçe • 978604722123 • 2018 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

İbn Ebî Şeybe (16 Cilt)

6,000.00
Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. İbrâhîm el-Absî el-Kûfi (159-237 H.) Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız KUTUB-U SİTTE YAZARLARININ HOCASINDAN DEVASA BİR HADİS KOLEKSİYONU Buhârî ve Müslim döneminde yaşayan hadis otoritelerinin hocası olan Ebû Bekr b. Ebî Şeybe, kendi dönemine kadar yazılmış en kapsamlı hadis koleksiyonu ile ünlenmiştir. Daha önce kaleme alınmış Abdürrezzâk'ın aynı adlı MUSANNEF'inden daha hacimli ve daha zengin içeriği ile 39000 hadis-i şerif, sahabe kavli, fetvası ve fiillerini ihtiva etmekte olan elinizdeki bu eser, alanında yazılmış en hacimli ve zamanımıza eksiksiz ulaşabilmiş yegâne çalışmadır. Sahihler ve sünenler gibi hadis çalışmalarına altyapı oluşturmuş tertip ve sunuma sahiptir. Muhammed Avvâme'nin titiz tahkik çalışmaları ile dünya kütüphanelerindeki en eski nüshaları esas alınarak yayına hazırlanmıştır. • 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamu • 16 cilt • Arapça+Türkçe • 9789759016746 • 2012 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Kenzul-ummâl (26 cilt)

Orijinal fiyat: 10,000.00₺.Şu andaki fiyat: 6,000.00₺.
Ali el-Muttakî el-Hindî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız Yayınevi olarak 2012 yılında ed-Dürrü’l-Mensûr adlı rivayet tefsirini neşrettiğimiz meşhur İslam âlimi Celâledin es-Suyûtî’nin hadis-i şeriflerin kaynakları açısından en hacimli ve önemli eserleri, Cem’ul-cevâmi, el-Câmi’us-sağîr ve onun ilavesi olan Ziyâdâtu’l-Câmi adlı hadis koleksiyonlarıdır. Osmanlıda Kanuni döneminde Mekke’de ünlenmiş Hintli bir âlim olan Ali el-Muttakî’nin, bu üç eseri daha kullanışlı hale getirmek amacıyla konularına göre tertip için sürdürdüğü beş aşamalı bir telif çalışma neticesinde meydana getirdiği Kenzu’l-ummâl fî süneni’l-akvâl vel-ef’âl isimli dev hadis külliyatı, İslâm tarihinde oluşturulan ve 46624 hadis-i şerif içeren en hacimli hadis koleksiyonudur.Arapça konu başlıklarına göre alfabetik olan orijinal tertibi, Türkçe okuyucularının kullanımı dikkate alınarak klasik Sünen tarzı kitapların konu dizilimine göre yayına hazırlanmıştır. • İstanbul • Ivory (beyaz şamua) • 26 cilt • Arapça, Türkçe • 978605659364 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Ahmed b. Hanbel Müsned (21 Cilt)

8,000.00
 

❗️ KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA ❗️

Bu kitabın Baskı tekniği olarak fotokopi makinesi, elle dikiş

ve ciltleme yapıldığı için matbaa baskısından daha fazla maliyeti vardır.

Adetli basımdır.

➡️   Kağıt: İvory   ⬅️

➡️   Sırt: Dikişli   ⬅️

➡️   Kapak: Sert Parlak Selefon   ⬅️

  Ahmed b. Hanbel Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Hadis müsnedlerinin en büyüğü olan elinizdeki kitap, Dört Mezhep imamlarının tarihsel olarak sonuncusu olan İmam Ahmed bin Hanbel’e aittir. Asıl nüshasında 27800 hadis ihtiva eden ve KUTUB-İ TİS’A olarak bilinen dokuz temel hadis koleksiyonundan biri olan bu büyük çalışma, rivayet eden sahabilere göre tertip edilmiştir. Fakat daha kullanışlı olması için Abdullah b. İbrahim el-Karaâvî tarafından Sahih ve Sünen kitaplarının konu sıralamasına uygun olarak EL-MUHASSAL adıyla herhangi bir “kısaltma yapılmadan” tertip edilmiş ve ikincisi 2006’de olmak üzere iki kez baskısı yapılmıştır. Bu haliyle 29500 tekrarlı hadis içermekte olup elinizdeki bu çeviride;*MÜSNED’in üç Arapça baskısına ait referans numaraları;*Kısa ravi kanalı (=isnâd) hükümleri;*Öncelikle KUTUB/İ SİTTE olmak üzere hadislerin başka hangi kaynaklarda geçtiğine dair tahric bilgileri de dipnotlarda sunulmaktadır. • 14000 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 20 cilt • Arapça Türkçe • 9786054659081 • 2013 Tarihli Yayın