Temel Sahih Hadisler (3 Cilt)

Orijinal fiyat: 1,650.00₺.Şu andaki fiyat: 990.00₺.

TEMEL SAHİH HADİSLER 

el-Müsnedu’l-Câmi olarak bilinen ve Kütüb-i Sitte yazarlarına ait 20 kitabın biraraya getirildiği büyük hadis koleksiyondan hazırlanmıştır.

Elinizdeki bu eser, Kütüb-i Sitte müelliflerine ait kitapların yanısıra başka bazı müsnedleri de ihtiva eden el-Müsnedü’l-Câmi adıyla neşredilmiş 22 ciltlik bir çalışmadan hazırlanmış olup “Temel Sahih Hadisler” başlığı altında söz konusu koleksiyonda geçen sahih hadisleri içermektedir. Hadislerin harekeli Arapça metinleri ile birlikte konu tertipli olarak verildiği eserde, bir başlık altında her ne kadar daha fazla sayıda sahih hadis mevcut olsa da bunlardan en sahih 2708 tanesi okuyucu için seçilmiştir.

el-Müsnedü’l-Câmi ile aynı kaynakları kapsayan elinizdeki bu eserde şu kitaplara yer verilmiştir: İmam Mâlik’in Muvatta’sı, Humeydî, İmam Ahmed ve Abd b. Humeyd’in Müsned’leri, Dârimî’nin Sünen’i, Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’i, yine Buhârî’ye ait Halku ef’âli’l-ibâd, el-Edebu’l-müfred, Ref’ul-yedeyn fis-salât, el-Kırâat halfel-imâm kitapları, Müslim’in el-Câmiu’s-sahîh’i, Ebû Dâvud ile İbn Mâce’nin Sünen’leri, Tirmizî’nin Sünen ya da diğer adıyla el-Câmi’i ve Şemâil kitabı, Nesâî’nin es-Sünenü’l-müctebâ’sı yanısıra Amelu’l-yevm vel-leyle, Fedâilu’l-Kur’ân ile Fedâilu’s-sahâbe kitapları ve son olarak İbn Huzeyme’nin Sahih’i.

Mısır menşeli bu çalışmada es-Seyyid Ebu’l-Meâtî en-Nûrî ile Mahmûd Muhammed Halîl’in emeği geçmiş olup 1993 yılında ilk baskısı gerçekleşmiştir.

 

1728 sayfa İSBN: 978-605-4659-49-4

Stokta Mevcut