Cem’ul-Fevâid min Câmi’il-usûl ve-Mecmai’z-Zevâid (9 Cilt)

 

300,00 180,00

Cem’ul-Fevâid min Câmi’il-usûl ve-Mecmai’z-Zevâid
Muhammed b. Süleyman er-Rûdânî (1030-1094 H.)

Bu kitap, İslâm dünyasında şöhret yapmış, muteber ve kullanışlı olan on beş hadis kitabını bünyesinde barındırmaktadır. Muhammed bin Süleymân el-Mağribî er-Rûdânî tarafından tekrarlarından azami ölçüde kaçınılarak hazırlanmış olan esere kaynaklık eden hadis kitapları şunlardır:
1. Buhârî, Sahîh
2. Müslim, Sahîh
3. Mâlik, Muvattâ’
4. Ahmed b. Hanbel, Müsned
5. Ebû Dâvûd, Sünen
6. Tirmizî, Sünen
7. Nesâî, Sünen
8. İbn Mâce, Sünen
9. Dârimî, Sünen
10. Ebû Ya’lâ el-Mevsilî, Müsned
11. Bezzâr, Müsned
12. Taberânî, el-Mu’cemu’s-sağîr
13. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat
14. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr
15. Rezîn, et-Tecrîd li’s-sıhâh ve’s-sünen

Stokta yok

Kategoriler: