ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me’sûr (16 Cilt)

 

700,00 420,00

ed-Dürrü’l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me’sûr
Celâleddîn es-Suyûtî

Eserleriyle zamanımıza dek tüm İslâm âlemine ışık tutarak hizmet vermiş olan İmâm Celâleddîn es-Suyûtî’nin rivayet tefsiri alanındaki bukitabı;
* Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kıraatleri hakkında çok detaylı bilgiler;
* İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd b. Cübeyr, Katâde gibi ilk müfessirler yanında hadis koleksiyonlarının
tümünde geçen Kur’ân âyetlerinin doğrudan ve dolaylı yorum ve açıklamalarına dair oldukça detaylı rivayetler;
* Âyetlerin sebeb-i nüzulleri hakkında ulaşılabilecek tüm rivayetler;
* Zamanımıza dek elyazmaları ulaşmamış yazarımızın bu dev eseri oluşturmakta kaynak olarak kullandığı başta İbn Merdûye, İbnü’l-Münzir, Abd b. Humeyd ve Firyâbî gibi devasa tefsirlerin yanısıra yine bir kısmı kayıp kitaplar kategorisinde olan onlarca eserden alıntılar mevcuttur.
Bu nadir özellikleriyle elinizdeki bu muhteşem eserin rivayet tefsirlerinin zirvesi denilebilecek
bir niteliğe sahip olduğunu söylemek gerekir.

 

Dürrü’l-Mensûr Okuyucularının Dikkatine!

Zaman zaman okuyucularımızın bize ulaşarak dile getirdikleri Dürrü’l-Mensûr’da eksiklik olduğuna dair hususu aydınlığa kavuşturalım: Celâleddîn es-Suyûtî’nin bu eseri “tamamen” bir “rivayet” tefsiridir. Bu nedenle hakkında herhangi bir hadis-i şerif ve tefsire dair bir rivayet bulunmadığında yazarımız, bu âyete veya âyetlere mealen de olsa yer vermemiştir. Bunun sonucu olarak bazı âyetler kitabın “orijinalinde” bulunmamaktadır. Elinizdeki 16 ciltlik eser, orijinal kitabın çevirisidir. Bir eksiklik ve hata sözkonusu değildir. Okuyucularımıza duyurulur.