Hadis Kitapları

Beyhakî Külliyatı (7 Cilt)

Orijinal fiyat: 3,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,800.00₺.
İmam Beyhakî Yıldız Kardeşler Değerli İslâm âlimi İmam Beyhakî’nin tüm eserlerini Türk okuyucusuyla buluşturma projesini öncelikle hacimli olanları neşrederek gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla Şuabu’l-îmân, es-Sünenü’l-kebîr, Delâilu’n-nübüvve ve Ma’rifetü’s-sünen vel-âsâr olarak toplam 42 cilt halinde okuyucuların kullanımına sunduk. Kendinden sonraki ulemanın çalışmalarını kaynak olarak gösterdiği ve İslami ilimlerin hadis, fıkıh ve kelam alanlarında eserler vermiş olan Beyhakî’nin saydıklarımız dışındaki küçük hacimli kitaplarını ise takım halinde neşretmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu büyük külliyatı tam olarak yayınlama imkânına kavuştuk. 7 cilt olarak ortaya çıkan bu çalışma, Beyhakî’nin çeşitli konu ve ilim dallarında kaleme aldığı toplam 16 kitap ve kitapçığını biraraya getirmektedir: İslam inancının temel konuları üzerinde kaleme aldığı biri oldukça hacimli olan altı kitap; İslam’ın ahlâki ve mânevi değerleri konusunda üç kitap; dualar ve faziletler konusunda iki kitap; İmam Şâfiî ve onun mezhebini savunma amacıyla kaleme aldığı biri oldukça hacimli iki kitap; diğer muhtelif konu başlıkları hakkında yazdığı üç kitapçık. • 5768 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 7 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659326 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Delâilu’n-Nübüvve (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,200.00₺.Şu andaki fiyat: 1,300.00₺.
Beyhakî Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız ve Zekeriya Yıldız Sübkî’nin kendi dalında bir eşinin bulunmadığını söylediği ve İbn Kesir’in siyer ve şemail konularında temel kaynak olarak nitelendirdiği elinizde bu kitap, daha önce yayınevimiz tarafından neşirlerini gerçekleştirdiğimiz 10 ciltlik Şuabulîmân ile 20 ciltlik es-Sünenü’l-Kebîr’in değerli müellifi Ahmed bin el-Hüseyn el-Beyhakî’nin ünlü eserlerinden birisidir.Sahasındaki diğer kaynaklardan farklı olarak Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi vesellem) tüm hayatını kronolojik olarak vermesi ilk bakışta insana abartılı bir sunum olarak geliyorsa da tüm siyer malumatı içinde aktarılan metinlerde gözden kaçan detaylarda Resûlullah’ın pek çok mucizesinin geçtiği dikkati çekmektedir ki ortaya çıkan çalışma, bu yönüyle de müellifinin araştırma gücünü ve ilmi dehasını ortaya koymaktadır.Elinizdeki bu kitap, Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi vesellem) hayatını kronolojik olarak sunarken siyer âlimleri • 3592 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 5 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659296 • 2017 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

el-Câmi’us-Sağîr min Ahâdîsi’l-Beşîri’n-Nezîr (7 Cilt)

2,600.00
Celâleddîn es-Suyûtî Zekeriya Yıldız, Hasan Yıldız, Hüseyin Yıldız Elinizdeki eser, Türk okuyucusunun Celâleyn tefsiri ile tanıdığı meşhur İslam bilgini Celâleddîn es-Suyûtî'nin hadis dalındaki çalışmalarının en meşhurudur. Daha önce kaleme aldığı el-Câmi'ul-Kebîr veya Cem'ul-Cevâmi adlı büyük hadis koleksiyonunda yer alan hadislerin kavli olan bölümünden müellifin yaptığı yaklaşık 11000 hadis seçmesiyle okuyucuya sunulmuştur. Genelde bazıları ezberlenecek derecede kısa olan metinlerden oluşan kitabın orijinalinde hadisler, alfabetik sıra ile verilmiş olup sahih, hasen ve zayıf olmak üzere her türden hadis ihtiva etmektedir. Bu zengin içeriği yanında dikkat çeken bir başka yönü ise, zamanımıza dek ulaşamamış bazı nadir hadis kitaplarından alıntılar yapılmış olmasıdır. Münâvi ve başkaları tarafından şerh edilmiş ve zamanımıza dek pek çok çalışmaya kaynaklık etmiş olan eseri daha kullanışlı bir halde okuyuculara kazandırmak gayesiyle eserin Feydu'l-Kadîr adlı şerhinin konu tertipli son baskısını esas aldık. Kitabın orijinal hadis dizinini ise son cilde ilave ettik. • 4400 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 7 cilt • Arapça+Türkçe • 9786054659074 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı (10 Cilt)

Orijinal fiyat: 4,000.00₺.Şu andaki fiyat: 2,400.00₺.
Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Emevî el-Bağdâdî el-Hanbelî Heyet Hicri 3. asırda Bağdat’ta bir hadis âlimi, sıra dışı bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İbn Ebi’d-Dünyâ adıyla şöhret bulmuş bu zât, sayısı 200’ün üzerine çıkan müstakil kitapçıklar halinde ele aldığı konu başlıklarında önemli bir kısmı başka kaynaklarda geçmeyen hadis-i şeriflerin yanında sahabe, tâbiûn, hikmet sahibi büyük zâtlar ve ilk dönem tasavvuf büyükleri ile şairlerin sözlerini biraya getirmiştir. Sonraki dönem klasik eserlerin çoğuna kaynaklık etmiş bu koleksiyona ait, elyazması olarak günümüze ulaşabilen ve hemen tamamı Arap dünyasında değişik kişilerin eliyle defalarca neşredilmiş olan 57 risalenin Arapça metinleri ile Türkçe çevirilerini sunuyoruz. • 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 10 cilt • Arapça Türkçe • 0 • 2013 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Mâ’rifetü’s-Sünen vel-Âsâr (7 Cilt)

Orijinal fiyat: 3,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,800.00₺.
İmam Beyhakî Hüseyin Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Hasan Yıldız Dördüncü asrın eserleriyle göz dolduran Sünnî âlimi Beyhakî’nin şahsına münhasır bir özelliği de, İmam Şâfiî’nin mezhebini ihya etme misyonudur. Bu sahada gösterdiği gayretlerin sonucunda ürettiği eserler, benzeri oluşturulamamış muhteşem eserler olup yüzyıllar boyunca Şâfiî fıkhının delilleri olarak kaynaklık etmiş bulunmaktadır.Ocak Yayıncılık olarak Şuabu’l-îmân kitabı ile başladığımız Beyhakî külliyatına onun en büyük eseri es-Sünenü’l-Kübrâ ile devam edip Delâilu’n-nübüvve’si ile sürdürdüğümüz neşir çalışmalarımızda onun yine hacimli bir eseri olan Ma’rifetü’s-Sünen vel-âsâr adlı yapıtını yayımlamaya muvaffak olabildik.Şâfiî mezhebini ihya etmek gibi bir görev üstlendiği, hatta yeryüzünden İmam Şâfiî’ye ait tüm birikim kaybolsa bile eserleriyle bunu yeniden oluşturabileceği gibi dikkat çekici övgüye mazhar olmuş Beyhakî’nin elinizdeki bu eseri, konularına göre ibadet ve ahkâma dair dini meselelerin İmam Şâfiî’nin görüş ve tercihleri doğrultusunda Kitab ve Sünnetten kaynaklarını ortaya koymaktadır. • 4984 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 7 cilt • Arapça-Türkçe • 9786054659302 • 2018 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sahih-i İbn Hibbân (8 cilt)

Orijinal fiyat: 3,200.00₺.Şu andaki fiyat: 1,900.00₺.

Dördüncü Hicri asırda el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn kitabının müellifi ünlü Hâkim en-Nîsâbûrî’nin hadis, fıkıh, lugat ve vaaz alanlarındaki üstün bilgisine işaret ettiği ve Yâkût el-Hamavî’nin ise onu asrın imamı ve allâmesi diye övdüğü İbn Hibbân’ın el-Müsnedü’s-sahîh ale’t-tekâsîm ve’l-envâ’ = es-Sünen = et-Tekâsîm ve’l-envâ’ ve kısaca Sahîh İbn Hibbân adlı eseri, klasik tasnif metotlarından farklı olarak emirler, nehiyler, haberler, mubahlar ve Peygamber’in fiilleri şeklinde beş bölüm halinde düzenlenen ve sahih olanları yanında hasen hadisleri de kapsayan 7500 hadisi ihtiva etmektedir.

İbnü’s-Salâh ve diğer hadis âlimlerinin kanaatine göre sadece sahih hadisleri toplamayı hedef alan kitaplar arasında Buhârî ile Müslim’in ve İbn Huzeyme’nin Sahih’inden sonra dördüncü sırada İbn Hibbân’ın Sahih’i yer almıştır.

Alâu’d-dîn Ali bin Balabân el-Fârisî (öl. 739/1339) tarafından el-İhsân fî takrîbi Sahîhi İbn Hibbân adıyla konu başlıklarına göre yeniden düzenlemiştir. el-İhsân,  İbn Balabân’ın Sahîh’i fıkıh konularına göre yeniden düzenlediği bir çalışması olup kısaca Sahîh İbn Hibbân adıyla yayımlanmıştır. İbn Balabân, câmi  türü hadis kitaplarının düzenini dikkate alarak Sahîh’teki hadisleri bir mukaddime ile yirmi üç konu kitabı halinde düzenlemiş, ana konu başlıkları ve fasıllar dışında eserin aslına bir ilavede bulunmamıştır.

Yayınevi olarak daha önce İbn Hibbân’ın bu eserinde geçen ve Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerinde bulunmayan 2674 “zevâid” hadisi-i şerifi  içeren Nûreddin el-Heysemî’nin hazırladığı Mevâridü’z-zam’ân ilâ zevâidi İbni Hibbân adlı kitabının iki cilt olarak çevirisini yayımlamıştık.

Cilt Sayısı 8 cilt                                       sayfa adedi: 5480                                       Ebadı: 16*23,5cm                                        ISBN: 978-605-4659-43-2

Hadis Kitapları

Sahih-i Müslim (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,340.00₺.

Ebu’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî (öl. 261/875).

Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Arif Özbek Yüce Allah’ın Kitab’ından sonra en güvenilir dini kaynaklar sıralamasında Buhari’nin Sahih’inden sonra gelen Sahih-i Müslim, İslam dünyasında çok değer verilen hadis kaynaklarından biridir. Tekrarlardan azami derecede arındırılmış ve rivayet farklılıklarının sonucu değişik metin versiyonlarının sunumu ile dikkat çeken kitap, tekrarsız üçbinin üzerinde hadis-i şerifi akaid, ahkâm, âdâb, tefsir, siyer, menakıb konulu 54 anabaşlık altında okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunmuştur. Tarih boyunca çeşitli âlimlerce şerhleri de yapılan eser, ulemâ ve muhaddislerce sahih kabul edilen merfû hadisleri içermektedir. Müellif tarafından 15 senede oluşturulmuş eserin çeşitli baskıları ve Türkçe çevirileri de yapılmıştır. Hadis araştırması ve akademik kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance veya Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzı hadîsi’n-nebevî’nin tertibine uygun bir şekilde sayfa düzenlemesi yapılmıştır. Dipnotlarda diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de verilmiştir. • 3704 Sayfa • İstanbul • Şamua Kağıt • 5 cilt • Arapça+Türkçe • 9786054659425 • 2020 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Sünen-i Müctebâ İmam Nesâî (5 cilt)

Orijinal fiyat: 2,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,340.00₺.
İmam Nesâî Hüseyin Yıldız Yayınevi olarak 2011 yılında es-Sünenü’l-Kübrâ’sını neşrettiğimiz meşhur İslam âlimi Ebû Abdirrahman Nesâî’nin Kütüb-i Sitte’nin üyelerinden olarak kabul edilen ve hacim olarak ondan daha küçük olan Sünen diğer adıyla es-Sünenü’l-Müctebâ ya da es-Sünenü’l-Müctenâ adlı değerli çalışması, 5758 hadis-i şerif ihtiva etmektedir.Okuyucuların seviye ve ihtiyaçları doğrultusunda eksik olan birkaç kriter göz önünde bulundurularak yayına hazırlanan eser, hadis araştırması ve kaynak gösterme gibi konularda esas alınan Concordance ya da Arapça adıyla el-Mu’cemu’l-müfehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-Nebevî adlı kitabın referans kriterlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Her sayfanın altında o hadisin ana bölümü ve o bölüm içindeki bâb numarası verilmiştir. Bununla birlikte Sünen’in tamamı üzerinde müstakil inceleme ve değerlendirme yapmış olan Elbânî’nin rivayet yollarına dair verdiği hükümlerin yanısıra, dipnotlarda hadisin diğer Kütüb-i Sitte kitaplarında geçen hadislerin numaraları belirtilmek suretiyle tahricleri de yapılmıştır. • 2904 Sayfa • İstanbul • Ivory (beyaz şamua) • 5 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659418 • 2019 Tarihli Yayın

Hadis Kitapları

Zühd Hadisdeleri Külliyatı (5 Cilt) 🔴 YENİ ÇIKTI 🔴

Orijinal fiyat: 4,000.00₺.Şu andaki fiyat: 1,500.00₺.
Hadisin tasnif döneminde kaleme alınan Zühd başlıklı kitapların biraraya getirildiği bu külliyât, 2. asırla 5. asır zaman aralığında 12 farklı müellif tarafından hazırlanmış 12 kitabı okuyucuya sunmaktadır. Daha önce yayınevimiz tarafından Beyhakî Külliyâtı içinde Kitâbu’z-Zühd ile İbn Ebi’d-Dünyâ Külliyâtı içinde Zemmü’d-Dünyâ ya da diğer adıyla Kitâbu’z-Zühd’ü neşretmiştik. Elinizdeki bu 5 ciltlik takım eserde ise bu iki kitap dışında kalan Zühd başlıklı şu eserlere yer verdik: 1. Abdullah b. el-Mübârek + Nuaym b. Hammâd 2. Ahmed b. Hanbel 3. İbn Ebî Âsım en-Nebîl 4. Ebû Hâtim er-Râzî 5. Ebû Dâvud es-Sicistânî 6. Esed b. Mûsa 7. Vekî b. el-Cerrâh 8. Hennâd b. es-Serî 9. Câfer b. Muhammed el-Huldî 10. Hatîbu’l-Bağdâdî 11. Muâfâ b. İmrân 12. Ebû Saîd İbnü’l-A’râbî Kağıt kalitesi: Şamua İvory • 2024 tarihli yayın • ISBN: 9786054659500